ตลาดผลไม้บ้านปุ่น (อ.ศรีรัตนะ)

เส้นทางที่
3

ตลาดผลไม้บ้านปุ่น (อ.ศรีรัตนะ)

ตลาดขายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ พื้นไร่ พืชสวน ของตำบลสระเยาว์ ... องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ